Cur Aanbeveling 114

 

"Toezicht op realisatie van paalfunderingen"


Ook in de bouwwereld speelt kwaliteit een belangrijke rol. Om dit te realiseren is het belangrijk om een eenduidige en deskundige kwaliteitscontrole bij de realisatie van paalfunderingen te hebben. Met name onduidelijkheid over het belang van toezicht en het gebrek aan eenduidigheid, draagt ertoe bij dat toezicht op de realisatie van funderingspalen niet de aandacht krijgt die het verdient. 

De CUR-Aanbeveling 114 heeft tot doel duidelijkheid en uniformiteit te verschaffen over:

 • De taken van de toezichthouder
 • De verantwoordelijkheden van de heitoezichthouder
 • Uit te voeren controles 
 • De te noteren gegevens
Voorts is ernaar gestreefd inhoud te geven aan de benodigde “deskundigheid” van de toezichthouder, alsmede aan het uitdragen van de toegevoegde waarde bij beheersing van kwaliteit en projectspecifieke geotechnische risico’s. Realisatie van deze doelen verschaft de betrokken partijen meer duidelijkheid en begrip over de rol van gedegen toezicht bij de realisatie van paalfunderingen.
 
 
De CUR-aanbeveling is bedoeld voor de volgende instanties, bedrijven en personen:
 
 • Toezichthouders
 • Funderingsbedrijven
 • Aannemers
 • Bestekschrijvers
 • Constructeurs
 • Adviesbureaus
 • Verzekeraars
 • Bevoegd gezag